مرکز دانلود
سامانه آموزش ضمن خدمت امام رضا ( ع) کرمانشاه > مرکز دانلود مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) کرمانشاه > مرکز دانلود

جستجو:


» دسته بندي: جزوات عمومی  (Go back)

» فايل هاي موجود دراين دسته :

 
واحد شیر مادر Article rated 5.0/5.0
واحد شیر مادر
ایمنی بیمار Article rated 5.0/5.0
ایمنی بیمار ویرایش شده
مقررات اداری ومالی Article rated 3.0/5.0
مقررات اداری ومالی
مدیریت بحران Article rated 3.0/5.0
مدیریت بحران
اعتبار بخشی Article rated 3.0/5.0
اعتبار بخشی
رعایت حقوق گیرنده خدمت Article rated 5.0/5.0
رعایت حقوق گیرنده خدمت
کنترل عفونت Article rated 5.0/5.0
کنترل عفونت
RCA Article rated 5.0/5.0
RCA
جزوه کلی عمومی Article rated 5.0/5.0
تمامی جزوات عمومی به صورت یک فایل کلی
اطفا حریق Article rated 5.0/5.0
اطفا حریق
CPR پایه 2020 Article not rated yet
CPR پایه 2020